Zápis - usnesení č. 24 ze dne 8.3.2013

Usnesení č. 24
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem konaného
dne 8. 3. 2013 v 18.00 hodin ve velkém sále MFB

Přítomni: Antonín Grepl, Anna Janečková, Ing. Milan Kiebel, Jan Pospíšil, Iveta Slámová a Ing. František Střída.

Nepřítomni: Radoslav Smékal

Program zasedání:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu.
2. Zpráva o plnění usnesení přijatém na zasedání zastupitelstva obce.
3. Zpráva o hospodaření obce Čechy pod Kosířem za rok 2012
4. Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2013
5. Projednání a schválení rozpočtového výhledu na rok 2014 a 2015
6. Projednání a schválení výsledků inventarizace majetku obce provedené k 31. 12. 2012
7. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
8. Volba přísedících soudců Okresního soudu v Prostějově
9. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání
10. Diskuse, usnesení, závěr.

Návrh volby členů návrhové komise: Iveta Slámová, Ing. František Střída
Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Anna Janečková, Antonín Grepl

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných zastupitelstvem obce na jeho operativních poradách a rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o hospodaření obce Čechy pod Kosířem za rok 2012.

4. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2013 v příjmové části ve výši 11 934 670,- Kč ve výdajové části ve výši 11 368 670,- Kč. Financování -566 000,- Kč

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtový výhled obce na léta 2012 až 2014.

6. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku inventarizace majetku obce Čechy pod Kosířem k 31. 12. 2012. Zpráva o výsledku inventarizace tvoří samostatnou přílohu zápisu.

7. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čechy pod Kosířem. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bylo provedeno dne 4. března 2013 s výrokem kontrolního orgánu Olomouckého kraje: „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Protokol je uložen na obecním úřadě.

8. Zastupitelstvo schválilo v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů, aby pro nastávající volební období vykonávali za Obec Čechy pod Kosířem funkci přísedícího soudce u Okresního soudu v Prostějově pan Mgr. Svatopluk Zatloukal a pan Metoděj Vinkler, stávající přísedící. Oba navržení splňují všechny zákonem dané podmínky a předseda okresního soudu v Prostějově JUDr. Vladimír Váňa je doporučil k volbě.

9. Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ve výši 50 000,- Kč z prostředků Olomouckého kraje v rámci programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2013.

10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo podpis smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč z prostředků Olomouckého kraje v rámci programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2013.

11. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o poskytnutí příspěvku na výkon státní správy pro rok 2013, a to ve výši 380 200,- Kč.

12. Zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku Obce Čechy pod Kosířem a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čechy pod Kosířem za rok 2012.

13. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup kopírovacího stroje Kyocera FS-C8525MFP
jako náhradu za kopírovací stroj Minolta EP-1054. Stávající kopírovací stroj byl pořízen před 10-ti lety a jeho provoz a údržba se neúměrně prodražuje. Při jeho opravách jsou velké problémy se zajišťováním náhradních dílů. Nový kopírovací stroj bude sloužit jak pro potřeby obecního úřadu, tak pro potřeby ostatních občanů.

14. Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti JMP Net s. r. o, která je vlastníkem vysokotlaké regulační stanice plynu umístěné na parcele číslo st. 407 v katastrálním území Čechy pod Kosířem o odkoupení tohoto pozemku.
Zastupitelstvo schválilo záměr odprodeje pozemku p. č. st. 407.
Kupující hradí veškeré náklady spojené s prodejem těchto pozemků a jejich vkladem do katastru nemovitostí.

15. Zastupitelstvo projednalo žádost města Kostelce na Hané o poskytnutí příspěvku na pokrytí neinvestičních nákladů spojených s provozem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kostelec na Hané. Požadovaný příspěvek na jednoho žáka z naší obce navštěvujícího ZŠ v Kostelci na Hané by měl činit 7 000,- Kč, přičemž celkové neinvestiční náklady na jednoho žáka činí dle předložené kalkulace 10 110,- Kč. Podle informací z Ministerstva financí ČR má být všem obcím, které jsou zřizovatelem ZŠ poskytnut příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů v minimální výši 7 000,- Kč na žáka. Z tohoto důvodu se obec rozhodla v tomto okamžiku žádosti nevyhovět.

16. Zastupitelstvo projednalo způsob financování vlastního podílu v rámci dotačního programu ROP Střední Morava, oblast podpory 2.3.1. Fyzická revitalizace území. Zastupitelstvo schvaluje vyčlenit z rozpočtu obce pro rok 2014 finanční prostředky na spolufinancování ve výši 30% celkových způsobilých výdajů včetně prostředků na financování nezpůsobilých výdajů, tj. dohromady cca 2 779 000,- Kč.
Dále zastupitelstvo schvaluje vyčlenění prostředků na financování provozu v době udržitelnosti projektu (2014 – 2020) a to ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy projektu.

Zastupitelstvo v různém:

- vzalo na vědomí zajištění sběru nadrozměrných a nebezpečných odpadů a železného šrotu v obci na sobotu dne 23. 3. 2013 v době od 8.00 hod

- vzalo na vědomí zajištění hromadného očkování psů a koček dne 6. 4. 2013 v době od 9.30 do 10.30

- vzalo na vědomí informaci o návštěvnosti Hasičského muzea v r. 2012. V  roce 2012 navštívilo muzeum celkem 4 685 návštěvníků. Tržba v r. 2012 činila celkem 121 539,- Kč.
- vzalo na vědomí informaci o termínu slavnostního otvírání muzeí, které proběhne 30. 3. 2013 se zahájením v 8.30 hod a s ukončením v 17.30 hod
- vzalo na vědomí konání sbírkové akce Velikonoční skautské kuřátko, která bude součástí celostátní veřejné sbírky Pomozte dětem. Akce se uskuteční v sobotu dne 23. března 2013 od 10.00 a provede ji oddíl Junáka pod vedením paní Greplové.

Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin.
Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 6 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili: Anna Janečková, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel - starosta obce

Jan Pospíšil - místostarosta

 


Čechy pod Kosířem