Zápis - usnesení č. 25 ze dne 2.4.2013

Usnesení č. 25
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem konaného
dne 2. 4. 2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti radnice

Přítomni: Antonín Grepl, Anna Janečková, Ing. Milan Kiebel, Jan Pospíšil, Iveta Slámvá, Ing. František Střída.

Omluveni: Radoslav Smékal

Program:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání
3. Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z programu ROP Střední Morava na vybudování muzea tradičních lidových řemesel v objektu bývalé továrny
4. Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP na pořízení kompostérů
5. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání
6. Diskuse, usnesení, závěr

Návrh volby:
- členů návrhové komise: Iveta Slámová, Ing. František Střída
- ověřovatelů zápisu z jednání: Anna Janečková, Antonín Grepl

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných zastupitelstvem obce na jeho operativních poradách a rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z programu ROP Střední Morava na vybudování muzea tradičních lidových řemesel v objektu bývalé továrny. Starostu pověřilo podpisem smlouvy s firmou BM asistent, která zajistí pro obec potřebnou dokumentaci pro podání žádosti. Současně starostu pověřilo zajištěním potřebné projektové dokumentace firmou NELL PROJEKT s. r. o. a podpisem smlouvy s touto firmou.

4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP na pořízení kompostérů v rámci vyhlášení výzvy v oblasti Zkvalitnění nakládání s odpady.
Starostu pověřilo podpisem smlouvy s firmou ENVIPARTNER s. r. o., která zajistí pro obec potřebnou dokumentaci pro podání žádosti.

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo poskytnutí příspěvku společnosti BabyBox ve výši 1 000,- Kč na vybudování baby boxu v areálu nemocnice v Prostějově.

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo provedení oprav v obecním bytě č. p. 105. V rámci těchto oprav bude provedena výměna plynového sporáku a výměna PVC v kuchyni.

7. Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopravní uzavírku v obci Přemyslovice v souvislosti s budováním místní kanalizace. Současně vzalo na vědomí návrh objízdné trasy přes Hluchov, Čechy pod Kosířem do Pěnčína a to obousměrně. Uzavírka bude probíhat v době od 6. 5. 2013 do 30. 6. 2013.

8. Zastupitelstvo vyslovilo poděkování všem občanům, kteří se zapojili do sbírkové akce Velikonoční skautské kuřátko, která byla součástí celorepublikové sbírkové akce Pomozte dětem.
Současně vyslovilo poděkování místnímu oddílu junáků pod vedením paní Stanislavy Greplové, kteří sbírku organizovali. Celkem se v naší obci vybralo 9 000,- Kč.

9. Zastupitelstvo vzalo na vědomí průběh akce Otvírání muzeí a galerií, do které se zapojilo i naše hasičské muzeum a členové místního SDH. Zastupitelstvo vyslovilo poděkování všem, kteří se na zabezpečení této akce podíleli.

Jednání bylo ukončeno v 18,45 hodin.
Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 6, proti: 0, nehlasovalo: 0

Zápis ověřili: Anna Janečková, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel - starosta obce

Jan Pospíšil - místostarosta

 


Čechy pod Kosířem