Zápis - usnesení č. 26 ze dne 25.4.2013

Usnesení č. 26
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem konaného
dne 25. 4. 2013 v 16.30 hodin v zasedací místnosti radnice

Přítomni: Antonín Grepl, Anna Janečková, Ing. Milan Kiebel, Jan Pospíšil, Iveta Slámová, Radoslav Smékal, Ing. František Střída.
Program:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání
3. Financování vlastního podílu v rámci dotace z programu ROP Střední Morava na vybudování muzea tradičních lidových řemesel v objektu bývalé továrny
4. Smlouva o budoucím zřízení věcného břemene s Povodím Moravy s. p.
5. Dotace z OPŽP na pořízení kompostérů v rámci vyhlášení výzvy v oblasti Zkvalitnění nakládání s odpady
6. Dotace na Intenzifikaci a rozšíření ČOV v Čechách pod Kosířem
7. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání
8. Diskuse, usnesení, závěr

Návrh volby:
- členů návrhové komise: Iveta Slámová, Ing. František Střída
- ověřovatelů zápisu z jednání: Anna Janečková, Antonín Grepl

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných zastupitelstvem obce na jeho operativních poradách a rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo způsob financování vlastního podílu v rámci dotačního programu ROP Střední Morava na vybudování muzea tradičních lidových řemesel v objektu bývalé továrny. Zastupitelstvo schvaluje vyčlenit z rozpočtu obce pro rok 2014 finanční prostředky na spolufinancování ve výši 30% celkových způsobilých výdajů včetně prostředků na financování nezpůsobilých výdajů, tj. dohromady cca 1 110 000,- Kč.
Dále zastupitelstvo schvaluje vyčlenění prostředků na financování provozu v době udržitelnosti projektu (2014 – 2020) a to ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy projektu.

4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh řešit podání žádosti o dotaci z OPŽP na pořízení kompostérů v rámci vyhlášení výzvy v oblasti Zkvalitnění nakládání s odpady prostřednictvím dobrovolného svazků obcí Mikroregion Kostelecko.

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo podpis smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene s firmou Povodí Moravy s.p. Předmětem této smlouvy je budoucí právo obce Čechy pod Kosířem provést na pozemku p.č.1363/2, který tvoří součást koryta Českého potoka, stavbu „ Intenzifikace a rozšíření ČOV v obci Čechy pod Kosířem.“ Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem této smlouvy.

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo provedení výběru administrátora Výběrového řízení na zhotovitele akce Intenzifikace a rozšíření ČOV v Čechách pod Kosířem. Výběrem z nejlepší nabídky pověřilo komisi ve složení Jan Pospíšil – místostarosta, Ing. František Střída – člen finančního výboru, Antonín Grepl – člen kontrolního výboru.

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo provedení výběru organizace, která bude zajišťovat managment a monitoring spojený s realizací akce Intenzifikace a rozšíření ČOV v Čechách pod Kosířem (výběr projektanta DZS, výběr TDI, zajištění provozování ČOV v souladu s podmínkami OPŽP, komunikace s orgány OPŽP v průběhu realizace akce, managment a monitoring v průběhu realizace akce). Výběrem z nejlepší nabídky pověřilo komisi ve složení Jan Pospíšil – místostarosta, Ing. František Střída – člen finančního výboru, Antonín Grepl – člen kontrolního výboru.

8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo provedení monitoringu a následné opravy vybraných částí obecní kanalizace. Výběrem z nejlepší nabídky pověřilo komisi ve složení Jan Pospíšil – místostarosta, Ing. František Střída – člen finančního výboru, Antonín Grepl – člen kontrolního výboru.

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup stavebních prací na akci Oprava s rozšíření hasičského muzea v objektu bývalé továrny R. A. Smekal včetně financování.

Jednání bylo ukončeno v 18,45 hodin.
Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 7, proti: 0, nehlasovalo: 0

Zápis ověřili: Anna Janečková, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 


Čechy pod Kosířem