Zápis - usnesení č. 27 ze dne 31.5.2013

Zápis - usnesení č. 27
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem konaného
dne 31. 5. 2013 v 18.00 hodin ve velkém sále MFB

Přítomni: Antonín Grepl, Anna Janečková, Ing. Milan Kiebel, Jan Pospíšil, Iveta Slámová, Ing. František Střída

Omluveni: Radoslav Smékal

Program:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu.
2. Zpráva o plnění usnesení přijatém na zasedání zastupitelstva obce.
3. Závěrečný účet obce vyjadřující výsledky hospodaření obce a příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola v roce 2012
4. Rozpočtové opatření č. 1
5. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání
6. Diskuse, usnesení, závěr.
Návrh volby členů návrhové komise: Iveta Slámová, Ing. František Střída
Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Anna Janečková, Antonín Grepl

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných zastupitelstvem obce na jeho operativních poradách a rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo schvaluje „Závěrečný účet obce vyjadřující výsledky hospodaření obce a příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem v roce 2012“

4. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1, které je součástí tohoto zápisu

5. Zastupitelstvo schvaluje „Účetní závěrku obce sestavenou k rozhodnému dni to je k 31.12.2012 a účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem sestavenou k rozhodnému dni to je k 31.12.2012.
6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej obecního pozemku p.č. 1966/2 o výměře 234 m2 v souladu se záměrem o prodeji vyvěšeným dne 19.2.2013. Návrh smlouvy o koupi a prodeji pozemků včetně geometrického plánu je přílohou toho zápisu. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem této smlouvy.

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádosti občanů o prominutí stočného na rok 2013. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v obci. Jednotlivé žádosti jsou přílohou tohoto zápisu.

8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku obce Suchdol na dlouhodobou výpůjčku hasičského automobilu Tatra 805. Automobil bude vystaven v obecním Hasičském muzeu R. A. Smekal v Čechách pod Kosířem. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem výpůjční smlouvy.

9. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „Vodovod Pomoraví, svazek obcí“ za rok 2012. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „Vodovod Pomoraví, svazek obcí“ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

10. Zastupitelstvo schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření „Mikroregionu Kostelecko - svazku obcí“ za rok 2012. Při přezkoumání hospodaření „Mikroregionu Kostelecko - svazku obcí“ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

11. Zastupitelstvo schválilo po předchozím projednání ve školské radě předložený návrh organizace Základní školy a mateřské školy, příspěvkové organizace Čechy pod Kosířem na školní rok 2013 až 2014, a to bez výhrad.

12. Zastupitelstvo projednalo a schválilo doplněný a opravený program rozvoje obce Čechy pod Kosířem na roky 2011 až 2020.

13. Zastupitelstvo projednalo a schválilo přijetí dotace z dotačního programu Významné projekty Olomouckého kraje ve výši 400 000,- Kč na akci Venkovní fasáda hasičského muzea v Čechách pod Kosířem. Současně zastupitelstvo odsouhlasilo podpis smlouvy mezi obcí a poskytovatelem dotace.

14. Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 pism. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 50 000,- Kč na jednotlivou položku, v případě poskytnutých dotací neomezeně. Kompetenci starosty a místostarosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 150 000,- Kč na jednotlivou položku. Kompetenci starosty, místostarosty a předsedy finančního výboru k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 300 000,- Kč na jednotlivou položku. Rozpočtová opatření nad 300 000,- Kč na jednotlivou položku schvaluje zastupitelstvo obce.

15. Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup stavebních prací na akci Oprava a rozšíření hasičského muzea v Čechách pod Kosířem včetně financování.

16. Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup prací na akci Intenzifikace a rozšíření ČOV v Čechách pod Kosířem.

Zastupitelstvo v různém:

- vzalo na vědomí uspořádání charitativního koncertu Báry Basikové na podporu dokončení opravy střechy fary v Čechách pod Kosířem. Koncert se uskuteční v pátek 23.8.2013 v 19.00 hod. v zámeckém parku v prostoru před oranžerií.
- vyslovilo poděkování občanům, junákům, členům SDH a členům TJ Sokol za účast na oslavách 68. výročí dne osvobození od fašismu.
- vzalo na vědomí informaci starosty o termínech konání kulturních a společenských akcí v obci v nejbližším období

Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin.

Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 6 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili: Anna Janečková, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 


Čechy pod Kosířem