Zápis - usnesení č. 28 ze dne 27.6.2013

Usnesení č. 28
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem konaného
dne 27. 6. 2013 v 16.00 hodin ve velkém sále MFB pro kulturu a sport


Přítomni: Anna Janečková, Ing. Milan Kiebel, Jan Pospíšil, Iveta Slámová, Ing. František Střída.
Omluveni: Antonín Grepl, Radoslav Smékal

Program:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání
3. Komplexní pozemkové úpravy – společná opatření
4. Úvěr na zajištění financování akcí v roce 2015
5. Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene – plynová regulační stanice
6. Komplexní revitalizace centra obce Čechy pod Kosířem
7. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání
8. Diskuse, usnesení, závěr


Návrh volby:
- členů návrhové komise: Iveta Slámová, Jan Pospíšil
- ověřovatelů zápisu z jednání: Anna Janečková, Ing. František Střída

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných zastupitelstvem obce na jeho operativních poradách a rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh společných opatření v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav v obci Čechy pod Kosířem a to bez výhrad a připomínek.

4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr administrátora na provedení výběrového řízení na poskytovatele úvěru pro obec Čechy pod Kosířem. Úvěr bude použit na financování investičních akcí realizovaných v roce 2014 a 2015. Jako administrátor byla vybrána společnost KUČERA IDEA s.r.o. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření kupní smlouvy a smlouvy na zřízení věcného břemene se společností JMP Net, s.r.o. Předmětem smlouvy je prodej pozemku KN parc. č. st. 407 v k. ú. Čechy pod Kosířem, který je vy výlučném vlastnictví obce. Věcné břemeno se zřizuje na části pozemku parc. č. 550/85 a parc č. 1635/1 v k. ú. Čechy pod Kosířem za účelem umožnění vstupu na budoucího vlastníka na parc. č. st. 407. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.

6. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty obce o stavu žádosti o poskytnutí dotace na akci Komplexní revitalizace centra obce Čechy pod Kosířem. Podaná žádost byla schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z regionálního operačního programu Střední Morava. Zastupitelstvo pověřilo starostu zajištěním potřených dokladů a činností, které jsou nezbytné pro úspěšné dopracování žádosti.

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr firmy na provedení čištění a monitoringu části kanalizační sítě v obci Čechy pod Kosířem. Vyhodnocení výběru z nejlepší nabídky je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo pověřilo starostu vystavením objednávky, případně podepsáním smlouvy s vítěznou firmou.

8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr administrátora na provedení činností, úkonů a opatření směřujících k realizaci projektu Komplexní revitalizace centra obce Čechy pod Kosířem. Jako nejvhodnější dodavatel byla vybrána firma BM asistent. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem mandátní smlouvy, která je přílohou tohoto zápisu.

9. Zastupitelstvo vzalo na vědomí iformaci starosty o schválení dotace v rámci programu  Podpora obnovy a rozvoje venkova 2013 dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. V rámci této dotace bude vybudován volnočasový areál v prostoru za hasičským muzeem.
Zastupitelstvo pověřilo starostu provedením výběrového řízení na dodavatele akce a následným podpisem smlouvy s předkladatelem nejvýhodnější nabídky.

Jednání bylo ukončeno v 18,45 hodin.
Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 5 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili: Anna Janečková, Ing. František Střída

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 


Čechy pod Kosířem