Zápis - usnesení č. 29 ze dne 29. 8. 2013

Usnesení č. 29
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem konaného
dne 29. 8. 2013 v 16.00 hodin zasedací místnosti radnice

Přítomni: Antonín Grepl, Anna Janečková, Ing. Milan Kiebel, Jan Pospíšil, Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída, Radoslav Smékal.

Program:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání
3. Komplexní revitalizace centra obce
4. Muzeum tradičních lidových řemesel
5. Intenzifikace a rozšíření ČOV
6. Volnočasový areál
7. Čištění a monitoring obecní kanalizace
8. Úvěr na zajištění financování akcí v roce 2015
9. Smlouva o zřízení věcného břemene
10. Uplatňování územního plánu obce Čechy pod Kosířem
11. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání
12. Diskuse, usnesení, závěr

...
Návrh volby:
- členů návrhové komise: Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída
- ověřovatelů zápisu z jednání: Anna Janečková, Antonín Grepl

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných zastupitelstvem obce na jeho operativních poradách a rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup prací na akci Komplexní revitalizace centra obce Čechy pod Kosířem včetně předložené projektové dokumentace. Zastupitelstvo schválilo vyčlenění nezbytných prostředků z rozpočtu obce pro rok 2014 k předfinancování akce a to ve výši odpovídající rozdílu celkových způsobilých výdajů projektu a dotace proplácené až do ukončení fyzické realizace projektu v souladu s průběhem financování uvedeným ve výzvě ROP č.40. Konkrétně se jedná o částku 40,5% celkových způsobilých výdajů projektu a 100% veškerých nezpůsobilých výdajů, konkrétně je to  tedy 3 606,1 tis. Kč.

4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu akce Muzeum tradičních lidových řemesel Hané. Podaná žádost byla schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z regionálního operačního programu Střední Morava. Zastupitelstvo s přihlédnutím k finanční situaci obce a organizační náročnosti již rozpracovaných akcí rozhodlo tuto akci nerealizovat a dotaci odmítnout.

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup prací na akci Intenzifikace a rozšíření ČOV Čechy pod Kosířem. V současnosti se dopracovává dokumentace pro výběr dodavatele stavby a bylo provedeno výběrové řízení na funkci Technický dozor investora. Průběžně jsou zpracovávány doklady a dokumenty nutné pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh smlouvy na zajištění činnosti TDI, která je přílohou tohoto usnesení. Starostu pověřilo podpisem této smlouvy.

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup prací na akci Volnočasový areál v Čechách pod Kosířem.

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup prací na čištění a následném monitoringu části místní kanalizační sítě v areálu zámeckého parku. Z provedeného monitoringu vyplývá, že tato část kanalizace je v havarijním stavu. V souvislosti s budováním nové ČOV zastupitelstvo rozhodlo provést opravu této části kanalizace a to nejvýhodnější metodou. Zastupitelstvo pověřilo starostu zajištěním všech činností směřujících k výběru dodavatele potřebných prací. Předpokládaná délka rekonstruované kanalizace bude cca 400 m. Na financování bude zajištěn úvěr.

8. Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení zakázky „Poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru obci Čechy pod Kosířem na financování projektů“. Předmětem zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na financování investičních akcí realizovaných v letech 2014-2015 a to ve výši 14 mil. Kč, z toho 10 mil. Kč dlouhodobý investiční úvěr se splatností 15 roků a 4 mil. Kč krátkodobý úvěr k profinancování akcí se splatností do září 2015.
Zastupitelstvo schválilo jmenování členů hodnotící komise. Seznam členů hodnotící komise je přílohou tohoto usnesení. Starostu pověřilo podpisem smlouvy s vítězem veřejné zakázky.

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu se společností E. ON Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje na části pozemku parc. č. 1959/7 a parc. č. 537/12 v k. ú. Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.

10. Zastupitelstvo obce Čechy pod Kosířem po projednání schvaluje ve smyslu § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů  Zprávu o uplatňování územního plánu Čechy pod Kosířem za období 06/2008 – 05/2012.

Důvodová zpráva
Zastupitelstvo obce Čechy pod Kosířem na svém zasedání konaném dne 30. 5. 2008 formou opatření obecné povahy č. 1/2008 vydalo územní plán Čechy pod Kosířem, který nabyl účinnosti dne 22. 6. 2008.
Na základě § 55 odst. 1 stavebního zákona je povinností pořizovatele územně plánovací dokumentace předložit zastupitelstvu obce nejméně jednou za 4 roky po vydání územního plánu zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Pořizovatel vypracoval návrh uvedené zprávy v květnu 2013, který v souladu s výše uvedenou legislativou, byl projednán přiměřeně dle § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona. K tomuto návrhu zprávy byly uplatněny připomínky a stanoviska dotčených orgánů. Doplněná a upravená zpráva o uplatňování územního plánu Čechy pod Kosířem je předkládána Zastupitelstvu obce Čechy pod Kosířem za účelem jejího projednání a schválení. Zpráva o uplatňování ÚP Čechy pod Kosířem je přílohou tohoto usnesení.

11. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr administrátora na provedení činností, úkonů a opatření směřujících k výběru zhotovitele akce Komplexní revitalizace centra obce Čechy pod Kosířem. Jako nejvhodnější dodavatel byla vybrána firma APC Consulting. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem mandátní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.

12. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádosti občanů o prominutí stočného na rok 2013. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v obci. Jednotlivé žádosti jsou přílohou tohoto usnesení.

13. Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečnou zprávu a vyúčtování I. etapy rozšíření a opravy hasičského muzea. Podrobná zpráva včetně vyúčtování je přílohou tohoto usnesení.

14. Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup prací na II. etapě opravy hasičského muzea včetně financování. Podrobná zpráva je přílohou tohoto usnesení.

15. Zastupitelstvo projednalo a schválilo pokračování prací na opravě hasičské zbrojnice včetně financování. Starostu pověřilo podpisem smlouvy s firmou, která předložila nejvýhodnější nabídku. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Práce budou dokončeny v roce 2013.

16. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zakoupení nového počítače pro potřeby obecního úřadu. Cenová nabídka je přílohou tohoto usnesení.

17. Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření smlouvy se společností REVENGE, a.s. Tato společnost bude pro obec zajišťovat sběr použitého šatstva, textilu a obuvi formou umístění sběrného kontejneru. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.

18. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.3.

Zastupitelstvo v různém:
- vzalo na vědomí průběh a výsledek charitativního koncertu Báry Basikové na podporu dokončení opravy střechy fary v Čechách pod Kosířem, který se uskutečnil v pátek 23.8.2013 v areálu zámeckého parku. Při této příležitosti vyslovilo poděkování všem organizátorům akce

- vzalo na vědomí průběh a výsledek 9. jízdy pravidelnosti historických vozidel z lázní do lázní se zastávkou v zámeckém parku. Tato akce se uskutečnila v neděli 25.8.2013.  Při této příležitosti vyslovilo poděkování všem organizátorům akce

- vzalo na vědomí termín konání lampionového průvodu konaného u příležitosti dne vzniku samostatného československého státu. Tradiční lampionový průvod se uskuteční v pátek 25.10.2013

- vzalo na vědomí informaci starosty o termínu konání tradiční sběrové soboty nadrozměrného a nebezpečného odpadu, která se uskuteční 28.9.2013. Ve stejný den bude probíhat sběr železného šrotu. Obě tyto akce bude po dohodě s vedením obce zajišťovat místní SDH

- vzalo na vědomí termín konání akce 3. Setkání umělců a řemeslníků Hané. Tato akce se uskuteční v sobotu 7.9.2013 v areálu zámeckého parku. Hlavním pořadatelem je občanské sdružení Letokruhy, obec Čechy pod Kosířem a místní SDH

- vzalo na vědomí informaci o provedení prací spojených s vyčištěním podlahy velkého sálu MFB pro kulturu a sport

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hodin.
Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 7,  proti: 0,  nehlasovalo: 0

Zápis ověřili:  Anna Janečková, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 


Čechy pod Kosířem