Zápis - usnesení č. 30 ze dne 17.10.2013

Zápis - usnesení č. 30

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem

konaného dne 17. 10. 2013 v 18.00 hodin ve velkém sále MFB

Přítomni: Antonín Grepl, Anna Janečková, Ing. Milan Kiebel, Jan Pospíšil, Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída

Omluveni: Radoslav Smékal

Program:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání

3. Revokace usnesení č. 27, bod 14 ze dne 31.5.2013

4. Dílčím přezkoumání hospodaření obce

5. Rozpočtové opatření č. 4 6. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání

7. Diskuse, usnesení, závěr

Návrh volby členů návrhové komise: Iveta Slámová, Ing. František Střída

Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Anna Janečková, Antonín Grepl

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných zastupitelstvem obce na jeho operativních poradách a rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo schválilo revokaci usnesení č. 27, bod 14 ze dne 31.5.2013 a to takto: „ Zastupitelstvo stanovuje v souladu se zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 300 000,- Kč včetně na jednotlivou položku, v případě poskytnutých dotací v příjmech a jejich čerpání neomezeně, ve financování rozpočtu taktéž neomezeně. Rozpočtová opatření nad 300 000,- Kč na jednotlivou položku schvaluje zastupitelstvo obce.“

4. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Čechy pod Kosířem pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 25.9.2013. Při této kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vyslovuje poděkování pracovnicím obecního úřadu paní Janě Kadlčíkové a paní Pavlíně Pluskalové za bezchybnou a velmi kvalitní práci.

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4, které je přílohou tohoto usnesení.

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádosti občanů o prominutí stočného na rok 2013. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v obci. Jednotlivé žádosti jsou přílohou tohoto usnesení.

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečnou zprávu a vyúčtování II. etapy rozšíření a opravy hasičského muzea - fasáda. Podrobná zpráva včetně vyúčtování je přílohou tohoto usnesení.

8. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o konání oslav 50. výročí otevření mateřské školy v Čechách pod Kosířem. Zastupitelstvo schválilo uvolnit částku 5 000,- Kč z ročního příspěvku zřizovatele sloužícího na provoz ZŠ a MŠ. Tato částka bude použita na úhradu pohoštění hostů.

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva kultury ČR na podporu knihoven VISK 3. Cílem je postupně transformovat stávající veřejné knihovny orientované dosud převážně na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru. Poměr financování je 70% dotace a 30% náklady obce. Předpokládaná hodnota akce je 45 000,- Kč. Zastupitelstvo pověřilo starostu přípravou a podáním žádosti o tuto dotaci.

10. Zastupitelstvo projednalo žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace na nákup konvektomatu pro potřeby školní jídelny. Zastupitelstvo schválilo zahrnout potřebnou částku cca 250 000,- Kč do rozpočtu obce na rok 2014.

11. Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu se společností JMP Net, s.r.o, Věcné břemeno se zřizuje na části pozemku parc. č. 1633/1 a parc. č. 1959/7 v k. ú. Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.

12. Zastupitelstvo schválilo uskutečnění společného vánočního setkání zastupitelstva, zaměstnanců obce, spolupracovníků obce a představitelů společenských a zájmových organizací. Setkání, na kterém bude provedeno závěrečné vyhodnocení všech aktivit konaných v r. 2013, se uskuteční v pátek 20. prosince v 17.00 hod. ve společenském sále MFB. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí občerstvení ve formě slavnostního oběda a to ve výši 150,- Kč na osobu. Závěrečného společného zasedání se zúčastní celkem 40 pozvaných osob, seznam je přiložen k zápisu.

Zastupitelstvo v různém:

- vzalo na vědomí výsledek sběru objemného a nebezpečného odpadu konaného dne 28.9.2013. Občany naší obce bylo odevzdáno 12 140 kg objemného odpadu, 1220 kg pneumatik, 2383 kg elektrospotřebičů a 705 kg nebezpečného odpadu. Zastupitelstvo vyslovilo poděkování členům SDH, kteří se podíleli na zajištění tohoto sběru

- vzalo na vědomí informaci o výsledku sběru železa konaného dne 28. 9. 2013 a sběru papíru konaného dne 2. 10. 2013. Celkem bylo sesbíráno 2160 kg železného šrotu a 4810 kg papíru

- vzalo na vědomí informaci o postupu prací na akci Intenzifikace a rozšíření ČOV Čechy pod Kosířem

- vzalo na vědomí informaci o postupu prací na akci Komplexní revitalizace centra obce Čechy pod Kosířem

- vzalo na vědomí informaci o postupu stavebních prací v obci

- vzalo na vědomí informaci o termínech konání kulturních a společenských akcí v obci do konce kalendářního roku 2013

- vzalo na vědomí informaci o zahájení a průběhu poslední etapy opravy střechy fary v Čechách pod Kosířem

- vzalo na vědomí informaci o vyhlášení dotačního titulu z OPŽP na zkvalitnění nakládání s odpady. V rámci tohoto dotačního titulu byla podána žádost o vybavení obce a občanů kompostéry

- vzalo na vědomí informaci o pořádání tradičního lampionového průvodu u příležitosti 95. výročí vzniku samostatného Československého státu. Průvod se uskuteční v pátek 25. října 2013 od 18.00 hod.

- vzalo na vědomí informaci o zahájení projekčních prací na přemístění vzdušného vedení do země na náměstí Svobody v prostoru od kovárny po budovu radnice. Realizace by měla proběhnout v návaznosti na revitalizaci centra obce v 1. pololetí roku 2014

- vzalo na vědomí informaci starosty o zřízení kulturní komise v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 122, jako iniciativní a poradní orgán starosty obce. Komise bude pracovat ve složení MUDr. Anna Kopečná, Bc. Iveta Slámová, Miroslava Buiglová, Petra Hrubanová a Anna Janečková. Předsedkyní kulturní komise byla jmenována paní Bc. Iveta Slámová.

Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin. Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 6 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili:  Anna Janečková, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 


Čechy pod Kosířem