Zápis - usnesení č. 31 ze dne 14.11.2013

Zápis - usnesení č. 31

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem

konaného dne 14. 11. 2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti radnice

Přítomni: Antonín Grepl, Anna Janečková, Ing. Milan Kiebel, Jan Pospíšil, Iveta Slámová, Ing. František Střída, Radoslav Smékal

Omluveni: -

Program zasedání:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání

3. Projednání žádostí občanů

4. Pronájem obecních prostor v přístavbě radnice

5. Postup stavebních prací v obci

6. Dotace v roce 2014

7. Stočné v roce 2014

8. Poplatky za svoz TKO v roce 2014

9. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání 10. Diskuse, usnesení, závěr.

Návrh volby členů návrhové komise: Iveta Slámová, František Střída

Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Anna Janečková, Antonín Grepl

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných zastupitelstvem obce na jeho operativních poradách a rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádosti občanů o prominutí stočného na rok 2013. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v obci. Jednotlivé žádosti jsou přílohou tohoto usnesení.

4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr pronajmout prostory ordinace dětského lékaře v budově obecního úřadu v Čechách pod Kosířem za účelem poskytování masérských služeb.

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup stavebních prací v obci včetně jejich financování.

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti na opravu drobných sakrálních staveb místního významu. Poskytovatelem dotace je Olomoucký kraj. Z takto získaných prostředků bude provedena oprava Pomníku padlých. Starostu pověřilo provedením všech činností vedoucích k podání žádosti.

7. Zastupitelstvo projednalo předloženou kalkulaci stočného na rok 2014. Z důvodu nekompletnosti předloženého materiálu vrátilo kalkulaci k dopracování.

8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo předloženou kalkulaci na svoz a likvidaci komunálního odpadu v obci. Na základě předložené kalkulace rozhodlo ponechat poplatek pro rok 2014 v nezměněné výši to je 400,- Kč / osobu a rok.

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup prací na akci Kompletní revitalizace centra obce Čechy pod Kosířem.

10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup prací na akci Intenzifikace a rozšíření ČOV v Čechách pod Kosířem.

Zastupitelstvo v různém:

- vzalo na vědomí informaci o obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou a její nabídku na poskytování služeb obci

- vzalo na vědomí informaci o termínech konání kulturních a společenských akcí v obci do konce kalendářního roku

- vzalo na vědomí předloženou cenovou nabídku od společnosti van Gansewinkel na svoz a likvidaci odpadů v obci

Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin. Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 7 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili: Anna Janečková, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 


Čechy pod Kosířem