Zápis - usnesení č. 32 ze dne 13.12.2013

Zápis - usnesení č. 32

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem

konaného dne 13. 12. 2013 v 18.00 hodin v sále MFB

Přítomni: Anna Janečková, Ing. Milan Kiebel, Jan Pospíšil, Bc. Iveta SlámováIng. František Střída.

Omluveni: Antonín Grepl

Program:

1. Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání

3. Projednání rozpočtového opatření č. 5 v obecním rozpočtu r. 2013

4. Projednání a schválení smlouvy o pronájmu nebytových prostor

5. Projednání a schválení výše stočného pro rok 2014

6. Projednání a schválení rozpočtového provizoria na rok 2014

7. Projednání a schválení příkazu k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2013

8. Projednání a schválení plánu inventur majetku a závazků obce za rok 2013

9. Projednání a schválení plánu vnitřní kontroly obce na rok 2014

10. Sociální fond obce

11. Informace starosty obce k aktuálním otázkám a učiněných rozhodnutí starostou

12. Různé, diskuse, usnesení, závěr

Návrh volby:

- členů návrhové komise: Bc. Iveta Slámová, Jan Pospíšil

- ověřovatelů zápisu z jednání: Anna Janečková, Ing. František Střída

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných zastupitelstvem obce na jeho operativních poradách a rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5 v obecním rozpočtu r. 2013.

4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově radnice. Starostu pověřilo podpisem nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.

5. Zastupitelstvo schvaluje na základě předložené kalkulace, výši poplatku občanů za stočné pro rok 2014 v částce 17,- Kč za m3 odpadní vody. Splatnost a zdanitelného plnění poplatku bude k 30. 11. 2014 a tento poplatek je možno uhradit ve čtyřech splátkách - čtvrtletně. Oproti roku 2013 dojde k navýšení o 108,- Kč na osobu a rok při plném vybavení domácnosti. Kalkulace je provedena na základě vyhlášky č. 120/2011 Sb. Do kalkulace jsou nově promítnuty odpisy stávající ČOV a z toho plynoucí povinnosti vytvářet fond oprav a rezerv.

6. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na r. 2014 s možností měsíčního čerpání jedné dvanáctiny ročního rozpočtu r. 2013, do doby schválení rozpočtu. Dále zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ ve výši 850 tis. Kč s možností čerpání takto: první úhrada ve výši 100 tis. Kč bude provedena v měsíci lednu a další platby se uskuteční dle finančních potřeb příspěvkové organizace.

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2013.

8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo plán inventur majetku a závazků obce k 31.12.2013.

9. Zastupitelstvo jmenovalo inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2013 ve složení: Anna Janečková předsedkyně, členové, Antonín Grepl, Jan Pospíšil a Pavlína Pluskalová

10. Zastupitelstvo jmenovalo likvidační komisi nepotřebného majetku obce ve složení:  Radoslav Smékal předseda, členové Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída a Jana Kadlčíková

11. Zastupitelstvo po projednání a na návrh předsedkyně kontrolního výboru schválilo předložený návrh plánu úkolů vnitřní kontroly obce na rok 2014.

12. Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 15.000,- Kč z rozpočtu na činnost SDH Čechy pod Kosířem pro rok 2014.

13. Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 15.000,- Kč z rozpočtu na činnost Klubu seniorů na rok 2014.

14. Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 15.000,- Kč z rozpočtu na činnost TJ Sokol Čechy pod Kosířem pro rok 2014.

15. Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 15.000,- Kč z rozpočtu obce na činnost Charity Konice pro rok 2014.

16. Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 15.000,- Kč z rozpočtu na činnost místní organizace Junáků pro rok 2014.

17. Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. V rámci této podpory je možné vybudování zařízení pro volnočasové aktivity. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč. Zastupitelstvo pověřilo starostu zajištěním a podáním žádosti s čerpáním dotačních prostředků v plné výši 400 000,- Kč.

18. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce do sociálního fondu obce pro rok 2014 ve výši 70 000,- Kč.

19. Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr pronajmout část obecního pozemku p.č.52 v prostoru areálu bývalé továrny.

20. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis a ztotožnilo se s usnesením valné hromady obcí sdružených v Regionu Haná ze dne 10.12.2013.

21. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádosti občanů o prominutí stočného na rok 2013. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v obci. Jednotlivé žádosti jsou přílohou tohoto usnesení.

22. Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č.1012089-09 s dopravcem Arriva Morava a.s.. Na základě tohoto dodatku se stanovuje výše podílu obce na úhradě veřejné autobusové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích v roce 2014 na 53 400,- Kč, což je o 1 100,- Kč více než v roce 2013. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku.

23. Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje. Poskytovatelem dotace je Krajský úřad Olomouckého kraje. Případná dotace bude použita na dofinancování vlastního podílu obce na akci Intenzifikace a rozšíření ČOV Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo pověřilo starostu vypracováním žádosti včetně potřebných dokladů, dokumentace a příloh.

24. Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu se společností JMP Net, s.r.o, Věcné břemeno se zřizuje na části pozemku parc. č. 1630/5 a parc. č. 1630/8 v k. ú. Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.

25. Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup stavebních prací na opravě hasičské zbrojnice včetně závěrečného vyúčtování.

26. Zastupitelstvo projednalo žádost o zřízení přístupové cesty přes obecní pozemky parcelní číslo 499 a 500/1 k pozemku parcelní číslo 497, na kterém má být v budoucnu postaven rodinný dům. Zastupitelstvo schválilo vybudování přístupové cesty v šíři cca 4 m za podmínek uvedených v žádosti. To znamená, že všechny náklady spojen s vybudováním této cesty (zaměření, projekt, stavební řízení, vypracování smlouvy, vklad do katastru nemovitostí atd.) bude hradit žadatel. Rovněž údržbu takto vzniklé komunikace bude zajišťovat žadatel na vlastní náklady. Cesta zůstane i nadále v majetku obce.  Právo příchodu a příjezdu k pozemku parcelní číslo 497 bude pro žadatele zajištěno formou věcného břemene. Žádost včetně situačního nákresu jsou přílohou tohoto zápisu.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Finančnímu výboru zastupitelstva připravit:

a) Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2013 a předložit ji zastupitelstvu obce ke schválení v únoru r. 2014

b) Návrh rozpočtu obce na rok 2014 a předložit jej zastupitelstvu obce ke schválení v únoru r. 2014

2. Kontrolnímu výboru zastupitelstva připravit:

a) Inventarizační zprávu o výsledku provedené inventarizace majetku a závazků obce za rok 2013 a předložit ji zastupitelstvu obce ke schválení v únoru r. 2014

Jednání bylo ukončeno v 19,45 hodin. Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 5 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili: Anna Janečková, Ing. František Střída

 


Čechy pod Kosířem