Zápis - usnesení č. 33 ze dne 9.1.2014

Zápis - usnesení č. 33

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem

konaného dne 9. 1. 2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice

Přítomni: Antonín Grepl, Anna Janečková, Ing. Milan Kiebel, Jan Pospíšil, Iveta Slámová, Ing. František Střída, Radoslav Smékal

Omluveni:

Program zasedání:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání

3. Poskytnutí úvěru na financování investičních akcí

4. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání

5. Diskuse, usnesení, závěr

Návrh volby členů návrhové komise: Iveta Slámová, František Střída

Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Anna Janečková, Antonín Grepl

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných zastupitelstvem obce na jeho operativních poradách a rozhodnutí, učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo zprávu z hodnocení nabídek na realizaci akce „Zajištění financování investičních akcí obce Čechy pod Kosířem.“ Zastupitelstvo souhlasí se závěrem hodnotící komise a přijímá doporučení uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve variantě s fixní úrokovou sazbou na 10 let s uchazečem Česká spořitelna a.s., který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Starostu pověřilo všemi potřebnými úkony směřujícími k podpisu smlouvy dle zákona o veřejných zakázkách.

4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesení č. 960 o nařízení vlády ČR ze dne 18. prosince 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů (dále „nařízení“), a to s účinností od 1. ledna 2014. Zastupitelstvo rozhodlo, že odměňování neuvolněných členů zastupitelstva bude i nadále v souladu s usnesením zastupitelstva Obce Čechy pod Kosířem č. 3 bod 3 ze dne 22.12.2010.

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin. Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 7 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili: Anna Janečková, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 


Čechy pod Kosířem