Zápis - usnesení č. 33 ze dne 14.2.2018

Zápis - usnesení č. 33

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem

konaného dne 14.2.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice

Přítomni: Antonín Grepl, Ing. Milan Kiebel, Luboš Mader, Jan Pospíšil, Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída, Radoslav Smékal

Omluveni:

Program zasedání:

1. Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání

3. Modernizace a rozšíření MŠ

4. Projednání žádostí

5. Dotace pro rok 2018

6. Stanovení priorit na rok 2018 ve vztahu k rozpočtu obce

7. Informace starosty obce k aktuálním otázkám a k učiněným rozhodnutím starostou

8. Různé, diskuse, usnesení a závěr

Návrh volby členů návrhové komise: Bc. Iveta Slámová, Radoslav Smékal Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Luboš Mader, Antonín Grepl

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy a schválilo smlouvu o dílo na vypracování projektové realizační dokumentace na akci Modernizace a rozšíření MŠ Čechy pod Kosířem. Zpracovatelem projektové dokumentace bude společnost Ing. Petr Knápek - KN PROJECT, Na Řádkách 2117/3, 789 01 Zábřeh. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.

4. Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku č.1 a schválilo dodatek č.1 ke smlouvě č. 17653-04 uzavřené dne 8.12.2017 na akci Modernizace a rozšíření MŠ Čechy pod Kosířem – rozšíření o třídu pro 20 dětí se společností Timoris Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 799 00 Olomouc. Předmětem dodatku je souhrn činností spojených s řízením projektu po poskytnutí dotace. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku.

6. Zastupitelstvo projednalo žádost a schválilo žádost města Kostelec na Hané o poskytnutí daru ve výši 9 400,- Kč na úhradu provozních nákladů Domova pro seniory v Kostelci na Hané na rok 2018. Obec má v tomto zařízení umístěnu jednu svoji občanku. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy.

7. Zastupitelstvo projednalo žádost a schválilo žádost o poskytnutí daru ve výši 1000,- Kč Českému svazu včelařů, o.s. základní organizace Prostějov, Melantrichova 55, 796 01 Prostějov. Dar bude použit na podporu chovu včelstev. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy.

8. Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na nákup multifunkční barevné tiskárny formátu A3. Z předložených nabídek jako nejvýhodnější vyhodnotilo nabídku firmy SHARP Centrum Olomouc, Na Bystřičce 740/26, 772 00 Olomouc. Starostu pověřilo všemi potřebnými kroky vedoucími k nákupu zařízení dle předložené cenové nabídky a technické specifikace.

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo poskytnutí peněžitého daru u příležitosti vítání dětí ve výši 5 000,- Kč na každého občánka. Seznam obdarovaných je přílohou tohoto usnesení. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy.

10. Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku č.5 ke smlouvě o dílo o odstranění odpadů a schválilo dodatek č.5 ke smlouvě o dílo o odstranění odpadů s firmou Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc. Starostu pověřilo podpisem tohoto dodatku.

11. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy a schválilo smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13010494 se společností E. ON distribuce, a.s., F. A. Garstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. Předmětem smlouvy je přeložení kabelu NN mezi trafostanicí Čechy pod Kosířem 1 u Obecního úřadu a kabelovou skříní SR 202 č. R521421 v hranici parcely č. 351/4 k. ú. Čechy pod Kosířem. Důvodem přeložky je plánovaná oprava místní komunikace v úseku Pension Mánes – most přes Český potok. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.

12. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního titulu č.1 – Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018. Požadovaná výše dotace maximálně 35 000,- Kč, výše podílu obce 5 500,- Kč. Dotace bude použita na zakoupení nákladního hasičského přívěsu o nosnosti do 750 kg pro potřeby JSDH. Zastupitelstvo pověřilo starostu všemi potřebnými kroky spojenými s podání žádosti o dotaci včetně podpisu potřebných smluv.

13. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z OPŽP – 94. výzva Zlepšení kvality prostředí v sídlech. Předpokládaná výška dotace činí 60% z celkových uznatelných výdajů. Z dotace budou hrazeny náklady spojené s realizací sídelní zeleně v lokalitě Pod hřbitovem – prostor pro výstavbu 32 rodinných domů. Administrátorem žádosti o dotaci byla vybrána firma ALNIO Group s.r.o., Kounicova 284/39, 602 00 Brno. Zastupitelstvo pověřilo starostu všemi potřebnými kroky spojenými s podání žádosti o dotaci včetně podpisu potřebných smluv.

14. Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr na pronájem pozemku p.č. 541/2 – vodní ploch o výměře 552 m2 a části pozemku p.č. 540/1 o výměře 471 m2.

15. Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo seznam investičních a neinvestičních akcí na rok 2018. Seznam je přílohou tohoto usnesení.

16. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu podaných žádostí o dotace na rok 2018.

Jednání bylo ukončeno v 20,45 hodin. Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 7, proti: 0, nehlasovalo: 0

Zápis ověřili:  Antonín Grepl, Luboš Mader

Ing. Milan Kiebel, starosta

Jan Pospíšil, místostarosta

 


Čechy pod Kosířem