Zápis - usnesení č. 34 ze dne 8.3.2018

Zápis - usnesení č. 34

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem

konaného dne 8.3.2018 v 18.00 hodin ve velkém sále MFB

Přítomni: Antonín Grepl, Ing. Milan Kiebel, Luboš Mader, Jan Pospíšil, Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída

Omluveni: Radoslav Smékal

Program zasedání:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2. Zpráva o plnění usnesení přijatém na zasedání zastupitelstva obce

3. Zpráva o hospodaření obce Čechy pod Kosířem za rok 2017

4. Rozpočet obce na rok 2018

5. Výsledky inventarizace majetku obce provedené k 31. 12. 2017

6. Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola na rok 2018

7. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola na roky 2019 až 2021

8. Projednání žádostí

9. Výběr dodavatele dopravního automobilu pro JSDH

10. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání

11. Diskuse, usnesení, závěr

Návrh volby členů návrhové komise: Iveta Slámová, František Střída Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Antonín Grepl, Luboš Mader

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o hospodaření obce Čechy pod Kosířem za rok 2017.

4. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2018 v příjmové části ve výši 19 813 779,- Kč ve výdajové části ve výši 15 652 127,- Kč. Financování ve výši mínus 4 161 652,- Kč.

5. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku inventarizace majetku obce Čechy pod Kosířem k 31. 12. 2017. Zpráva o výsledku inventarizace tvoří samostatnou přílohu usnesení.

6. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola příspěvková organizace na rok 2018.

7. Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola na roky 2019 až 2021.

8. Zastupitelstvo projednalo zprávu z hodnocení nabídek na výběr dodavatele dopravního automobilu pro JSDH Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo souhlasí se závěrem hodnotící komise a přijímá doporučení uzavřít smlouvu na realizaci výše uvedené akce s firmou Auto Trutnov s.r.o. (IČO: 25931270), Krkonošská 566, 541 01 Trutnov. Starostu pověřilo všemi potřebnými kroky směřujícími k podpisu smlouvy.

9. Zastupitelstvo projednalo žádosti a schválilo žádosti občanů o prominutí stočného na rok 2018. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v místě bydliště.

10. Zastupitelstvo projednalo návrh nájemní smlouvy a schválilo uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního pozemku p.č. 541/2 a části pozemku p.č. 540/1. Starostu pověřilo podpisem nájemní smlouvy.

11. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy a schválilo smlouvu o dílo na vypracování projektové realizační dokumentace na akci Modernizace a rozšíření ZŠ Čechy pod Kosířem. Zpracovatelem projektové dokumentace bude společnost Ing. Petr Knápek - KN PROJECT, Na Řádkách 2117/3, 789 01 Zábřeh. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.

12. Zastupitelstvo projednalo návrh příkazní smlouvy a schválilo příkazní smlouvu č. 3/2018 na organizaci výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro akci s názvem „Čechy pod Kosířem - lokalita Pod hřbitovem – komunikace a inženýrské sítě.“. Organizací výběrového řízení byla pověřena firma BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příkazní smlouvy.

13. Zastupitelstvo projednalo žádost a schválilo poskytnutí daru ve výši 1000,- Kč společnosti Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., Stupkova 18, 779 00 Olomouc. Dar bude použit na pokrytí výdajů spojených s činností spolku. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy.

14. Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na opravu balkonů a části fasády na objektu DPS Komenského 360. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla posouzena nabídka společnosti Konstrukta – stavby s.r.o., Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo v různém:

- vzalo na vědomí informaci o zajištění sběru nadrozměrných a nebezpečných odpadů a železného šrotu v obci na sobotu dne 28. 4. 2018 v době od 8.00 hod. Místem sběru bude odstavná plocha na konci Husovy ulice.

- vzalo na vědomí informaci o zajištění hromadného očkování psů a koček dne 7. 4. 2018 v době od 9.30 do 10.30 na obvyklém místě u nákupního střediska

- vzalo na vědomí informaci o návštěvnosti Hasičského muzea v r. 2017. V  roce 2017   navštívilo muzeum celkem 5 336 návštěvníků. Tržba ze vstupného v r. 2017 činila celkem 145 670,- Kč.

- vzalo na vědomí informaci o výsledku Tříkrálové sbírky 2018 v naší obci. Do pěti zapečetěných pokladniček bylo celkem vybráno 31 092,- Kč

Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin. Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 7 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili:  Luboš Mader, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta              

 


Čechy pod Kosířem