Zápis - usnesení č. 35 ze dne 28.3.2018

Zápis - usnesení č. 35

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem

konaného dne 28.3.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice

Přítomni: Antonín Grepl, Ing. Milan Kiebel, Luboš Mader, Jan Pospíšil, Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída, Radoslav Smékal

Omluveni:

Program zasedání:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2. Zpráva o plnění usnesení přijatém na zasedání zastupitelstva obce

3. Oprava střechy na objektu ZŠ – výběr dodavatele

4. Věcné břemeno E. ON

5. Obecně závazná vyhláška 1/2018 – zrušení OZV 1/2002 – řád veřejného pohřebiště

6. Výkon funkce TDI v souvislosti se stavebními akcemi v ZŠ

7. Havarijní pojištění DA JSDH pro přepravu osob

8. Služby v oblasti GDPR

9. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání

10. Diskuse, usnesení, závěr

Návrh volby členů návrhové komise: Iveta Slámová, Radoslav Smékal Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Antonín Grepl, František Střída

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo a posoudilo cenové nabídky na akci Oprava střechy na objektu základní školy Komenského 5, Čechy pod Kosířem. Jako ekonomicky nejvýhodnější posoudilo nabídku firmy Michal Kamaryt. Mánesova 135, 798 58 Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo pověřilo starostu všemi potřebnými kroky vedoucími k podpisu smlouvy o dílo.

4. Zastupitelstvo projednalo návrh a schválilo uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu č.: PV-1030035041/001 se společností E. ON Distribuce, a.s. Rozsah věcného břemene vymezuje geometrický plán, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy.

5. Zastupitelstvo projednalo návrh a schválilo uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu č.: PV-1030036410/001 se společností E. ON Distribuce, a.s. Rozsah věcného břemene vymezuje geometrický plán, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy.

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Čechy pod Kosířem č. 1/2002 o Řádu veřejného pohřebiště.

7. Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na výkon funkce TDI a schválilo cenovou nabídku na výkon funkce TDI na stavebních akcích souvisejících s objektem základní školy v Čechách pod Kosířem, Komenského 5. Pro výkon funkce TDI byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti LAMPLOTA.EU s.r.o., Rejskova 30, 796 01 Prostějov. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy nebo objednávky.

8. Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na havarijní pojištění dopravního automobilu JSDH Čechy pod Kosířem, včetně pojištění přepravovaných osob. Zastupitelstvo schválilo uzavření pojištění se společností Alianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, která předložila nejlepší nabídku. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem pojistné smlouvy.

9. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na poskytování služeb spojených s implementací nařízení EU v oblasti GDPR včetně výkonu funkce pověřence pro obec Čechy pod Kosířem. Pro poskytování služeb v oblasti GDPR byla vybrána společnost ZZ KONZULT s.r.o., IČ: 06959253 se sídlem Prostějovičky č.p. 108, 798 03 Prostějovičky. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy.

10. Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na výkon funkce TDI a schválilo cenovou nabídku na výkon funkce TDI pro akci „Čechy pod Kosířem - lokalita Pod hřbitovem – komunikace a inženýrské sítě“.  Pro výkon funkce TDI byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti LAMPLOTA.EU s.r.o., Rejskova 30, 796 01 Prostějov. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy.

11. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z  Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR. Dotace ve výši 100% způsobilých výdajů je určena na vybudování Fit stezky Hraběnka. Zpracovatelem žádosti o dotaci byla vybrána společnost RUNEX s.r.o., Hněvotín 376, 783 47 Hněvotín. Zastupitelstvo pověřilo starostu všemi kroky vedoucími k podpisu smlouvy.

12. Zastupitelstvo projednalo žádost a schválilo poskytnutí daru ve výši 1000,- Kč společnosti Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. okresní organizace, Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov. Dar bude použit na pokrytí výdajů spojených s činností spolku. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy.

Zastupitelstvo v různém:

Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin. Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 7 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili: Luboš Mader, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 

 


Čechy pod Kosířem