Zápis - usnesení č. 36 ze dne 18.4.2018

Zápis - usnesení č. 36

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem

konaného dne 18.4.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice

Přítomni: Antonín Grepl, Ing. Milan Kiebel, Luboš Mader, Jan Pospíšil, Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída, Radoslav Smékal

Omluveni:

Program zasedání:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2. Zpráva o plnění usnesení přijatém na zasedání zastupitelstva obce

3. Oprava inženýrských sítí v objektu ZŠ – výběr dodavatele

4. Oprava komunikace v úseku Pension Mánes – most – výběr dodavatele

5. Řád veřejného pohřebiště – novela zákona o pohřebnictví

6. Projednání žádostí

7. Věcné břemeno E.ON Distribuce

8. TDI na akci Modernizace a rozšíření MŠ

9. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání

10. Diskuse, usnesení, závěr

Návrh volby členů návrhové komise: Iveta Slámová, Radoslav Smékal Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Antonín Grepl, František Střída

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo zprávu z hodnocení nabídek na výběr dodavatele stavebních prací na akci Oprava inženýrských sítí v objektu základní školy Komenského 5, Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo souhlasí se závěrem hodnotící komise a přijímá doporučení uzavřít smlouvu na realizaci výše uvedené akce s firmou KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o., Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov. Starostu pověřilo všemi potřebnými kroky směřujícími k podpisu smlouvy.

4. Zastupitelstvo projednalo zprávu z hodnocení nabídek na výběr dodavatele stavebních prací pro akci „Oprava komunikace v úseku Pension Mánes – most“. Zastupitelstvo souhlasí se závěrem hodnotící komise a přijímá doporučení uzavřít smlouvu na realizaci výše uvedené akce se společností PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Starostu pověřilo všemi potřebnými úkony směřujícími k podpisu smlouvy.

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Řád veřejného pohřebiště obce Čechy pod Kosířem.

6. Zastupitelstvo projednalo žádosti a schválilo žádosti občanů o prominutí stočného na rok 2018. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v místě bydliště.

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zařazení nového dopravního automobilu Ford Transit provozovaného jednotkou SDH obce do Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti.

8. Zastupitelstvo projednalo návrh a schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030044663/001 se společností E. ON Distribuce, a.s. Rozsah věcného břemene vymezuje geometrický plán, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy.

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo složení JSDH obce Čechy pod Kosířem.

10. Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na výkon funkce TDI a schválilo cenovou nabídku na výkon funkce TDI pro akci „Modernizace a rozšíření MŠ Čechy pod Kosířem“. Pro výkon funkce TDI byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti LAMPLOTA.EU s.r.o., Rejskova 30, 796 01 Prostějov. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy.

11. Zastupitelstvo projednalo žádost a schválilo poskytnutí daru ve výši 1000,- Kč společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek. Dar bude použit na pokrytí výdajů spojených s činností spolku. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy.

12. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření číslo 1.

Zastupitelstvo v různém:

- Vzalo na vědomí informaci o stavu akce „Lokalita Pod hřbitovem – komunikace a inženýrské sítě“ - Vzalo na vědomí informaci o stavu akce „Modernizace a rozšíření ZŠ Čechy pod Kosířem“ - Vzalo na vědomí informaci o stavu akce „Modernizace a rozšíření MŠ Čechy pod Kosířem“ - Vzalo na vědomí informaci o situaci týkající pozemku parc. č. 2005

Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin. Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 7 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili:  Luboš Mader, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 

 


Čechy pod Kosířem