Zápis - usnesení č. 37 ze dne 9.5.2018

Zápis - usnesení č. 37

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem

konaného dne 9.5.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice

Přítomni: Antonín Grepl, Ing. Milan Kiebel, Luboš Mader, Jan Pospíšil, Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída, Radoslav Smékal

Omluveni:

Program zasedání:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2. Zpráva o plnění usnesení přijatém na zasedání zastupitelstva obce

3. Modernizace a rozšíření MŠ – výběr dodavatele

4. Projednání žádostí

5. Dotace na nákup přívěsného vozíku pro potřeby JSDH

6. Dodatek č.2 k SoD na vypracování PD lokalita Pod hřbitovem

7. Dotace na vypracování strategických dokumentů

8. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od  posledního zasedání

9. Diskuse, usnesení, závěr

Návrh volby členů návrhové komise: Iveta Slámová, Radoslav Smékal Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Antonín Grepl, František Střída

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo zprávu z hodnocení nabídek na výběr dodavatele stavebních prací na akci Modernizace a rozšíření mateřské školy, Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo souhlasí se závěrem hodnotící komise a přijímá doporučení uzavřít smlouvu na realizaci výše uvedené akce s firmou KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o., Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov. Zastupitelstvo pověřilo starostu všemi potřebnými kroky směřujícími k podpisu smlouvy.

4. Zastupitelstvo projednalo žádosti a schválilo žádosti občanů o prominutí stočného na rok 2018. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v místě bydliště.

5. Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z Programu na podporu JSDH 2018 pro dotační titul Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018. Poskytovatelem příspěvku ve výši 34 000,- Kč je Olomoucký kraj. Dotační prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů spojených s nákupem přívěsného vozíku za dopravní automobil pro potřeby JSDH Čechy pod Kosířem.

6. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu na podporu JSDH 2018 pro dotační titul Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018. Poskytovatelem příspěvku ve výši 34 000,- Kč je Olomoucký kraj. Dotační prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů spojených s nákupem přívěsného vozíku za dopravní automobil pro potřeby JSDH Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.

7. Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku č. 2 k SoD a schválilo dodatek č.2 k SoD na akci Projektová dokumentace na vybudování inženýrských sítí, komunikací a veřejných ploch plánované výstavby RD v lokalitě Pod hřbitovem (PD pro zadání a provádění stavby). Zpracovatelem projektu je projekční kanceláří Ing. Arch. Jan Přikryl, Plumlovská 172/154, 796 04 Prostějov. Předmětem dodatku je navýšení ceny o 104 209,- Kč včetně DPH z důvodu prokazatelně většího rozsahu projekčních prací. Starostu pověřilo podpisem tohoto dodatku.

8. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na vypracování strategických dokumentů a pasportů pro potřeby obce. Dotace bude podána prostřednictvím dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kostelecko. Starostu pověřilo všemi kroky potřebnými pro podání žádosti.

9. V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) zastupitelstvo projednalo a schválilo Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Zastupitelstvo v různém:

- Vzalo na vědomí informaci o stavu akce „Lokalita Pod hřbitovem – komunikace a inženýrské sítě“ - Vzalo na vědomí informaci o stavu akce „Modernizace a rozšíření ZŠ Čechy pod Kosířem“ - Vzalo na vědomí informaci o stavu akce Oprava místní komunikace v úseku Penzion Mánes – most - Vzalo na vědomí informaci o konání tematické kontroly HZS Olomouckého kraje v objektu MFB pro kulturu a sport

Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin. Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 7 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili:  Luboš Mader, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 


Čechy pod Kosířem