Zápis - usnesení č. 38 ze dne 13.6.2018

Zápis - usnesení č. 38

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem

konaného dne 13.6.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice

Přítomni: Antonín Grepl, Ing. Milan Kiebel, Luboš Mader, Jan Pospíšil, Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída, Radoslav Smékal

Omluveni:

Program zasedání:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2. Zpráva o plnění usnesení přijatém na zasedání zastupitelstva obce

3. Modernizace a rozšíření ZŠ – výběr dodavatele 

4. Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP – MŠ

5. Projednání žádostí

6. Elektronická aukce na dodavatele zemního plynu

7. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání

8. Diskuse, usnesení, závěr

Návrh volby členů návrhové komise: Iveta Slámová, Radoslav Smékal Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Antonín Grepl, František Střída

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo zprávu z hodnocení nabídek na výběr dodavatele stavebních prací na akci Modernizace a rozšíření základní školy, Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo souhlasí se závěrem hodnotící komise a přijímá doporučení uzavřít smlouvu na realizaci výše uvedené akce s firmou KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o., Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov. Zastupitelstvo pověřilo starostu všemi potřebnými kroky směřujícími k podpisu smlouvy.

4. Zastupitelstvo projednalo žádosti a schválilo žádosti občanů o prominutí stočného na rok 2018. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v místě bydliště.

5. Zastupitelstvo projednalo žádost Římskokatolické farnosti Čechy pod kosířem o poskytnutí finančního daru na opravu farního kostela sv. Jana Křtitele v Čechách pod Kosířem. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru ve výši 50 000,- Kč a starostu pověřuje podpisem darovací smlouvy.

6. Zastupitelstvo projednalo žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST Prostějov o poskytnutí finančního daru. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru ve výši 1 000,- Kč a starostu pověřuje podpisem darovací smlouvy.

7. Zastupitelstvo projednalo žádost Junáka – českého skauta, středisko Konice, z.s. o poskytnutí finančního daru na činnost Junáka – českého skauta, 2. oddílu Josefa Mánesa Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč a starostu pověřuje podpisem darovací smlouvy.

8. Zastupitelstvo projednalo žádost Tělocvičné jednoty Sokol Čechy pod Kosířem o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo svaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč a starostu pověřuje podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

9. Zastupitelstvo projednalo žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čechy pod Kosířem o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo svaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč a starostu pověřuje podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

10. Zastupitelstvo projednalo návrh příkazní smlouvy a schválilo příkazní smlouvu, jejímž předmětem je výkon funkce koordinátora BOZP při realizaci akce Modernizace a rozšíření MŠ v Čechách pod Kosířem. Starostu pověřilo podpisem příkazní smlouvy.

11. Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku elektronické aukce na dodavatele zemního plynu na období 2019 a 2020. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu s vítězem aukce společností Pražská plynárenská a.s.

12. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy a schválilo uzavření Smlouvy o poskytování odborných služeb č.140353/2018 se společností AXIOM engineering s.r.o. Předmětem smlouvy je zajištění úvěru z programu SFŽP na financování vlastního podílu na akci Zateplení objektu ZŠ a montáž rekuperačních jednotek v objektu ZŠ, Komenského 5. Starostu pověřilo podpisem smlouvy.

13. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy a schválilo uzavření Smlouvy o poskytování odborných služeb č.140354/2018 se společností AXIOM engineering s.r.o. Předmětem smlouvy je zajištění úvěru z programu SFŽP na financování vlastního podílu na akci Zateplení objektu MŠ a montáž rekuperačních jednotek v objektu MŠ, Podlesí 309. Starostu pověřilo podpisem smlouvy.

14. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na úpravu zevnějšku starostovi obce Ing. Milanu Kiebelovi ve výši 25 000,- Kč. Příspěvek bude použit na úhradu zvýšených nákladů spojených s úpravou zevnějšku při přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a dále na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech.

Zastupitelstvo v různém:

- Vzalo na vědomí informaci o stavu akce „Lokalita Pod hřbitovem – komunikace a inženýrské sítě“

- Vzalo na vědomí informaci o stavu akce „Modernizace a rozšíření ZŠ Čechy pod Kosířem“

- Vzalo na vědomí informaci o stavu akce Oprava místní komunikace v úseku Penzion Mánes – most

- Vzalo na vědomí informaci o stavu akce „Modernizace a rozšíření MŠ Čechy pod Kosířem“

- Vzalo na vědomí informaci o stavu akce „Oprava inženýrských sítí v objektu ZŠ Čechy pod Kosířem“

- Vzalo na vědomí informaci o stavu akce „Oprava střechy objektu ZŠ Čechy pod Kosířem“

- Vzalo na vědomí informaci o stavu akce „Přeložka vzdušného elektrického vedení a pokládka zemního kabelu v ulicích Tyršova, Wolkerova, Husova a 9. května“

Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin. Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 7 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili:  Luboš Mader, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 

 


Čechy pod Kosířem