Zápis - usnesení č. 39 ze dne 21.6.2018

Zápis - usnesení  č. 39

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem

konaného dne 21.6.2018 v 18.00 hodin ve velkém sále MFB pro kulturu a sport

Přítomni: Antonín Grepl, Ing. Milan Kiebel, Luboš Mader, Jan Pospíšil, Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída

Omluveni: Radoslav Smékal

Program zasedání:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2. Zpráva o plnění usnesení přijatém na zasedání zastupitelstva obce

3. Závěrečný účet obce za rok 2017

4. Účetní závěrka obce za rok 2017

5. Hospodářský výsledek obcí zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2017

6. Účetní závěrka obcí zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2017

7. Projednání žádostí

8. Organizace obcí zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ na rok 2018/2019

9. Udělení výjimky z maximálního počtu dětí v MŠ na rok 2018/2019

10. Rozpočtové opatření č.3

11. Informace o postupu stavebních prací v obci

12. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání

13. Diskuse, usnesení, závěr

Návrh volby členů návrhové komise: Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Luboš Mader, Antonín Grepl

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo schvaluje „Závěrečný účet obce Čechy pod Kosířem  za rok 2017“ bez výhrad.

4. Zastupitelstvo schvaluje „Účetní závěrku obce Čechy pod Kosířem sestavenou k rozhodnému dni to je k 31.12.2017.

5. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek obcí zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem, který skončil ziskem 57.041,97 Kč bez výhrad.

6. Zastupitelstvo schvaluje převod výsledku hospodaření obcí zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem do rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem.

7. Zastupitelstvo schvaluje „Účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem sestavenou k rozhodnému dni to je k 31.12.2017.

8. Zastupitelstvo schválilo po předchozím projednání ve školské radě předložený návrh organizace Základní školy a mateřské školy, příspěvkové organizace Čechy pod Kosířem na školní rok 2018 až 2019.

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Podlesí 309 na školní rok 2018 - 2019. Ve třídě bude umístěno 26 dětí.

10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádosti občanů o prominutí stočného na rok 2018. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v obci.

11. Zastupitelstvo projednalo žádost Charity Konice, Zahradní 690, 798 52 Konice o poskytnutí finančního daru. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru ve výši 15 000,- Kč a starostu pověřuje podpisem darovací smlouvy.

12. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3.

13. Zastupitelstvo schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „Vodovod Pomoraví, svazek obcí“ za rok 2018 bez výhrad.

14. Zastupitelstvo schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření „Mikroregionu Kostelecko - svazku obcí“ za rok 2018 bez výhrad.

Zastupitelstvo v různém:

- Vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čechy pod Kosířem za rok 2017. Při přezkoumání hospodaření obce Čechy pod Kosířem za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

- Vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku sběru objemného a nebezpečného odpadu, který se uskutečnil 28.4.2018. Na tomto sběru bylo odevzdáno 100 kg chemikálií a nebezpečných látek, 160 kg ředidel a rozpouštědel, 250 kg nátěrových hmot, 1494 kg pneumatik a 13 225 kg objemného odpadu. Současně vyslovilo poděkování členům SDH za pomoc při sběru objemného a nebezpečného odpadu

- Vzalo na vědomí informaci starosty o stavu plánovaných stavebních akcích v obci

- Vyslovilo poděkování členům SDH za pomoc při vystěhování objektu ZŠ v souvislosti s prováděnými opravami školy

Jednání bylo ukončeno v 21.00 hodin. Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 6 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili:  Luboš Mader, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 

 


Čechy pod Kosířem