Zápis - usnesení č. 40 ze dne 11.7.2018

Zápis - usnesení č. 40

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem

konaného dne 11.7.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice

Přítomni: Antonín Grepl, Ing. Milan Kiebel, Luboš Mader, Jan Pospíšil, Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída, Radoslav Smékal

Omluveni:

Program zasedání:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2. Zpráva o plnění usnesení přijatém na zasedání zastupitelstva obce

3. Dotace Olomouckého kraje na nákup dopravního automobilu pro potřeby JSDH Čechy pod Kosířem

4. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci Inženýrské sítě a komunikace  v lokalitě Pod hřbitovem v Čechách pod Kosířem

5. Výběrové řízení na poskytovatele úvěru na financování akce Inženýrské sítě a komunikace  v lokalitě Pod hřbitovem v Čechách pod Kosířem

6. Výběrové řízení na poskytovatele úvěru na předfinancování dotačních akcí Modernizace a rozšíření ZŠ a Modernizace a rozšíření MŠ Čechy pod Kosířem

7. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci Zateplení základní školy a instalace rekuperace – obec Čechy pod Kosířem

8. Žádost o dotaci na užitkový elektromobil

9. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od posledního zasedání

10. Diskuse, usnesení, závěr

Návrh volby členů návrhové komise: Iveta Slámová, Radoslav Smékal Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Antonín Grepl, František Střída

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo žádosti a schválilo žádosti občanů o prominutí stočného na rok 2018. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v místě bydliště.

4. Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z Programu na podporu JSDH 2018 pro dotační titul Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2018. Poskytovatelem dotace ve výši 100 000,- Kč je Olomoucký kraj. Dotační prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů spojených s nákupem dopravní automobil pro potřeby JSDH Čechy pod Kosířem.

5. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu na podporu JSDH 2018 pro dotační titul Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2018. Poskytovatelem dotace ve výši 100 000,- Kč je Olomoucký kraj. Dotační prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů spojených s nákupem dopravní automobil pro potřeby JSDH Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.

6. Zastupitelstvo projednalo zprávu z hodnocení nabídek na výběr dodavatele stavebních prací pro akci Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Pod hřbitovem. Zastupitelstvo souhlasí se závěrem hodnotící komise a přijímá doporučení uzavřít smlouvu na realizaci výše uvedené akce se společností PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Starostu pověřilo všemi potřebnými úkony směřujícími k podpisu smlouvy.

7.  Zastupitelstvo projednalo zprávu z hodnocení nabídek na výběr poskytovatele úvěru na financování akce Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Pod hřbitovem v Čechách pod Kosířem. Zastupitelstvo souhlasí se závěrem hodnotící komise a přijímá doporučení uzavřít smlouvu na realizaci výše uvedené akce s firmou Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.

8. Zastupitelstvo projednalo zprávu z hodnocení nabídek na výběr poskytovatele úvěrů na předfinancování dotačních akci Modernizace a rozšíření ZŠ a Modernizace a rozšíření MŠ Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo souhlasí se závěrem hodnotící komise a přijímá doporučení uzavřít smlouvu na realizaci výše uvedené akce s firmou Komerční banka, a.s.,  Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.

9. Zastupitelstvo projednalo zprávu z hodnocení nabídek na výběr dodavatele stavebních prací na akci Zateplení základní školy a instalace rekuperace – obec Čechy pod Kosířem. Zastupitelstvo souhlasí se závěrem hodnotící komise a přijímá doporučení uzavřít smlouvu na realizaci výše uvedené akce s firmou KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o., Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov. Zastupitelstvo pověřilo starostu všemi potřebnými kroky směřujícími k podpisu smlouvy.

10. Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku č.1 a schválilo dodatek č.1 ke smlouvě č. 170243 na akci Oprava balkonů DPS Komenského 360, Čechy pod Kosířem. Celková cena se navyšuje o částku 40 953,- Kč včetně DPH. Navýšení ceny vzniklo na základě víceprací požadovaných investorem nad rámec původní smlouvy. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku.

11. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4.

12. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na zakoupení užitkového elektromobilu s       výší dotace 600 000,- Kč. Starostu pověřilo všemi potřebnými kroky směřujícími k podání       žádosti.

Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin. Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 7 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili: Luboš Mader, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 

 


Čechy pod Kosířem