Zápis - usnesení č. 41 ze dne 15.8.2018

Zápis - usnesení č. 41

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem

konaného dne 15.8.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice

Přítomni: Antonín Grepl, Ing. Milan Kiebel, Luboš Mader, Jan Pospíšil, Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída, Radoslav Smékal

Omluveni:

Program zasedání:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2. Zpráva o plnění usnesení přijatém na zasedání zastupitelstva obce

3. Projednání žádostí

4. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci Modernizace a rozšíření MŠ v Čechách pod Kosířem – rozšíření o třídu pro 20 dětí. Úpravy venkovního prostředí – vytvoření dětského hřiště

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro telekomunikační stavbu

6. Vybudování datových sítí v lokalitě Pod hřbitovem

7. Prodej stavebních parcel v lokalitě Pod hřbitovem – smlouva, pravidla, regulativ

8. Oprava střechy na objektu ZŠ – dodatek k SoD

9. Cena pozemků v lokalitě Pod hřbitovem

10. Oprava inženýrských sítí v objektu ZŠ – dodatek k SoD

11. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od  posledního zasedání

12. Diskuse, usnesení, závěr

Návrh volby členů návrhové komise: Iveta Slámová, Radoslav Smékal Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Antonín Grepl, František Střída

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo žádosti a schválilo žádosti občanů o prominutí stočného na rok 2018. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v místě bydliště.

4. Zastupitelstvo projednalo zprávu z hodnocení nabídek na výběr dodavatele stavebních prací pro akci Modernizace a rozšíření MŠ v Čechách pod Kosířem – rozšíření o třídu pro 20 dětí. Úpravy venkovního prostředí – vytvoření dětského hřiště. Zastupitelstvo souhlasí se závěrem hodnotící komise a přijímá doporučení uzavřít smlouvu na realizaci výše uvedené akce se společností Machovský s.r.o., Boční 551, 783 72 Velký Týnec, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Starostu pověřilo všemi potřebnými kroky směřujícími k podpisu smlouvy.

5. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zastoupená na základě plné moci společností Vegacom a.s., za kterou jedná na základě plné moci společnost MULTINET s.r.o..  Smlouva řeší zřízení budoucí služebnosti na pozemcích p.č. 108/4, 1612/1, 1612/2 a 1612/4. Na těchto pozemcích bude uloženo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy.

6. Zastupitelstvo projednalo nabídky na uložení HDPE chráničky pro optický kabel a následné provozování datových služeb v lokalitě Pod hřbitovem v rámci budování inženýrských sítí v této lokalitě. Zastupitelstvo pro realizaci akce vybralo společnost Infos Leas, spol. s r.o., Barákova 5, 796 01 Prostějov, která hradí veškerá náklady spojené s realizací akce.

7. Zastupitelstvo projednalo návrh a schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu společností Infos Leas, spol. s r.o., Barákova 5, 796 01 Prostějov. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 30 000,-- Kč včetně DPH (slovy: třicettisíc korun českých). Smlouva řeší zřízení budoucí služebnosti na pozemcích p.č. 2066/1, 2723, 2704, 2015, 2707, 2141, 2142, 2143/2, 2144/2, 2140/2, 2137/2, 357/3, 354/5, 353/6, 352/5, 351/7, 350/8, 2723, 2066/1. Na těchto pozemcích budou uloženy chráničky pro optický kabel. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy.

8. V souvislosti s připravovaným prodejem stavebních parcel v lokalitě Pod hřbitovem zastupitelstvo projednalo návrhy a následně schválilo tyto dokumenty: - Návrh kupní smlouvy - Pravidla pro prodej pozemků - Funkční s prostorová regulace – podmínky pro umístění staveb

9. Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku č. 1 a schválilo dodatek č. 1 k SoD č. 03/04/2018 na akci Oprava střechy na objektu ZŠ Komenského 5, Čechy pod Kosířem. Předmětem dodatku je snížení realizační ceny na základě prokazatelně vzniklých méněprací. Starostu pověřilo podpisem dodatku.

10. Zastupitelstvo schválilo cenu stavebních pozemků v lokalitě Pod hřbitovem. Cena pozemků byla stanovena ve výši 1350,- Kč/m2 včetně DPH. Před zahájením hlasování sdělil jeden ze zastupitelů obce, že bude podávat žádost o koupi jednoho z předmětných pozemků a následně se zdržel hlasování.

11. Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Pod hřbitovem.

12. Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku č. 1 a schválilo dodatek č. 1 k SoD č. 19/04/2018 na akci Oprava inženýrských sítí v objektu ZŠ Komenského 5, Čechy pod Kosířem. Předmětem dodatku je úprava ceny a úprava konečného termínu realizace na základě prokazatelně vzniklých méně a více prací. Starostu pověřilo podpisem dodatku.

Zastupitelstvo v různém:

vzalo na vědomí informaci o stavu následujících stavebních akcí:

- Oprava inženýrských sítí v objektu ZŠ

- Oprava střechy na objektu ZŠ

- Modernizace a rozšíření MŠ

- Modernizace a rozšíření ZŠ

- Výstavba inženýrských sítí a komunikací v lokalitě Pod hřbitovem

- Oprava místní komunikace v úseku Pension Mánes most přes Český potok

- Vzalo na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na pořízení užitkového nákladního   elektromobilu

Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin.

Body usnesení 1 až 8 a 10 byly schváleny počtem hlasů pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Bod usnesení číslo 9: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1

Zápis ověřili: Luboš Mader, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 

 

 


Čechy pod Kosířem