Zápis - usnesení č. 42 ze dne 13.9.2018

Zápis - usnesení  č. 42

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem

konaného dne 13.9.2018 v 18.00 hodin ve velkém sále MFB pro kulturu a sport

Přítomni: Antonín Grepl, Ing. Milan Kiebel, Luboš Mader, Jan Pospíšil, Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída

Omluveni: Radoslav Smékal

Program zasedání:

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2. Zpráva o plnění usnesení přijatém na zasedání zastupitelstva obce

3. Projednání žádostí

4. Rozpočtové opatření

5. Prodej stavebních pozemků v lokalitě Pod hřbitovem

6. Smlouva o zřízení věcného břemene

7. Výběrové řízení na dodavatele na akci Modernizace a rozšíření MŠ Čechy pod Kosířem – vnitřní vybavení a IT zařízení

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Oprava MK v úseku Pension Mánes - most

9. Informace o postupu stavebních prací v obci

10. Informace starosty obce k aktuálním otázkám, a rozhodnutí starosty učiněných od  posledního zasedání

11. Diskuse, usnesení, závěr

Návrh volby členů návrhové komise: Bc. Iveta Slámová, Ing. František Střída Volba ověřovatelů zápisu z jednání: Luboš Mader, Antonín Grepl

Program zasedání byl spolu s návrhovou komisí a ověřovateli schválen všemi přítomnými bez připomínek. Zasedání zahájil a řídil starosta obce.

Usnesení zastupitelstva

1. Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí platnost rozhodnutí učiněných starostou obce v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva do dnešního dne.

3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádosti občanů o prominutí stočného na rok 2018. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v obci.

4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6.

5. Zastupitelstvo projednalo doručené žádosti o koupi stavebních pozemků v lokalitě Pod hřbitovem a schválilo prodeje stavebních pozemků parcelní číslo 2084/1, 2084/2, 2084/3, 2084/4, 2084/5, 2084/7, 2084/8,2076/3, 2076/6, 2076/7, 2071/2, 2071/3, 2071/5, 2071/6, 2071/9, 2066/4, 2066/7 v lokalitě Pod hřbitovem dle doručených žádostí. Starostu pověřilo podpisem kupních smluv.

6. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy a schválilo uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu se společností GasNet, s.r.o, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno se zřizuje na části pozemku parc. č. 1612/2 v k. ú. Čechy pod Kosířem. Na tomto pozemku je uloženo plynárenské zařízení – STL plynovodní přípojka. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušné smlouvy.

7. Zastupitelstvo projednalo zprávu z hodnocení nabídek na výběr dodavatele pro akci Modernizace a rozšíření MŠ v Čechách pod Kosířem – rozšíření o třídu pro 20 dětí – vybavení třídy a zázemí. Zastupitelstvo souhlasí se závěrem hodnotící komise a přijímá doporučení uzavřít smlouvu na realizaci výše uvedené akce se společností Truhlářství Robert Tyl, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Starostu pověřilo všemi potřebnými kroky směřujícími k podpisu smlouvy.

8. Zastupitelstvo projednalo zprávu z hodnocení nabídek na výběr dodavatele pro akci Modernizace a rozšíření MŠ v Čechách pod Kosířem – rozšíření o třídu pro 20 dětí – interaktivní tabule a IT vybavení. Zastupitelstvo souhlasí se závěrem hodnotící komise a přijímá doporučení uzavřít smlouvu na realizaci výše uvedené akce se společností SHARP CENTRUM Olomouc s.r.o., Na Bystřičce 740/26, 772 00 Olomouc, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Starostu pověřilo všemi potřebnými kroky směřujícími k podpisu smlouvy.

9. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu prováděním rozpočtových opatření bez omezení do doby zvolení nového zastupitelstva.

10. Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 41, bod 8 ze dne 15.8.2018, kterým v souvislosti s připravovaným prodejem stavebních parcel v lokalitě Pod hřbitovem schválilo následující dokumenty: - Návrh kupní smlouvy - Pravidla pro prodej pozemků - Funkční a prostorovou regulaci

11. V souvislosti s připravovaným prodejem stavebních parcel v lokalitě Pod hřbitovem zastupitelstvo projednalo nové návrhy dokumentů a následně schválilo tyto dokumenty: - Návrh kupní smlouvy - Pravidla pro prodej pozemků - Funkční s prostorová regulace – podmínky pro umístění staveb

12. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.

13. Zastupitelstvo projednalo žádost a schválilo poskytnutí daru ve výši 1 000,- Kč Hospici na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc. Dar bude použit na pokrytí výdajů spojených s činností hospice. Starostu pověřilo podpisem darovací smlouvy.

14. Zastupitelstvo projednalo žádost a schválilo poskytnutí daru ve výši 1 000,- Kč společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. Dar bude použit na pokrytí výdajů spojených se zřizováním a provozem schránek pro odložené děti. Starostu pověřilo podpisem darovací smlouvy.

15. Zastupitelstvo vyslovilo nesouhlas se záměrem správce areálu zámeckého parku Čechy pod Kosířem provozovat parkoviště vybudované v tomto areálu jako parkoviště veřejné.

16. Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku č.1 a schválilo dodatek č.1 ke smlouvě  ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 9 – 0493A18 ze dne 4. 5. 2018 na stavbu „Oprava MK č. 1b, Pod hřbitovem (v úseku Pension Mánes - most), Čechy pod Kosířem“ jehož předmětem je změna termínu dokončení díla. Důvodem posunutí termínu dokončení díla je kolize při provádění prací na stavbě s pracemi na další stavbě „Čechy pod Kosířem, lokalita Pod hřbitovem, inženýrské sítě a komunikace“, na které práce začaly v pozdějším termínu, než bylo původně plánováno.

17. Zastupitelstvo schválilo uskutečnění společného vánočního setkání zastupitelstva obce, zaměstnanců obce, spolupracovníků obce a představitelů společenských a zájmových organizací. Setkání, na kterém bude provedeno závěrečné vyhodnocení všech aktivit konaných v r. 2018, se uskuteční v pátek 14. prosince v 17.00 hod. ve společenském sále MFB. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí občerstvení ve výši 200,- Kč na osobu. Závěrečného společného setkání se zúčastní cca 40 pozvaných osob, seznam je přiložen k usnesení.

Zastupitelstvo v různém:

- Vzalo na vědomí informaci starosty o stavu stavebních akcích v obci

- Vzalo na vědomí informaci o konání tradičního sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který se uskuteční v sobotu dne 13. října 2018. Sběrové kontejnery budou přistaveny od 8.00 do 9.30 hod. na odstavné ploše na konci Husovy ulice – směr na Pěnčín.

- Vzalo na vědomí informaci o konání tradičního sběru papíru v naší obci, který organizuje základní škola a který proběhne ve středu dne 3. října 2018 od 13.00 hod. Sběrové kontejnery budou připraveny na parkovišti před DPS.

Jednání bylo ukončeno v 21.00 hodin. Všechny body usnesení byly schváleny počtem hlasů pro: 6 proti: 0 nehlasovalo: 0

Zápis ověřili: Luboš Mader, Antonín Grepl

Ing. Milan Kiebel, starosta obce

Jan Pospíšil, místostarosta

 

 


Čechy pod Kosířem