edpp

200x130

Projekty v naší obci

publicita ZŠ

Již v roce 2015 rozhodlo zastupitelstvo obce provést generální opravu naší základní školy, která byla uvedena do provozu již v roce 1873.
Nejprve bylo třeba zpracovat kompletní projektovou dokumentaci a hned po té mohly být práce zahájeny. O prázdninách 2015 byla provedena generální oprava sociálního zařízení a vybavení. Po dvouleté odmlce, kdy jsme střádali finanční prostředky a zejména odvahu, byly v červnu 2018 zahájeny práce na celkové opravě a úpravě školy. Tak byla postupně opravena střecha, elektroinstalace, topení včetně výměny kotlů, rozvodů vody, odpadů, slaboproudu a nezbytných stavebních úprav. V průběhu prací bylo rozhodnuto provést vyrovnání všech podlah včetně pokládky nové podlahové krytiny. Rovněž byly provedeny nové omítky téměř v celé škole.
Aby se stihlo všechno v požadovaném termínu, bylo nutno práce zahájit již v červnu. Poslední měsíc školního roku tak vyučování probíhalo v prostorách naší multifunkční budovy. Pro pedagogy to byl pravděpodobně nejpernější měsíc z celého školního roku, pro děti dobrodružství a příjemné zpestření.
Za to, že se všechno podařilo zvládnout, patří veliké poděkování všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli. Byli to zejména dobrovolní hasiči, sokolové, pedagogický sbor, zaměstnanci školy, rodiče dětí, zastupitelé a obecní zaměstnanci, kteří pomáhali s vystěhováním a opětovným nastěhováním veškerého vybavení. Největší tíhu a odpovědnost nesla realizační firma Konstrukta stavby s.r.o., která odvedla všechny práce v požadovaném termínu a kvalitě a to i přesto, že rozsah prováděných prací se měnil za pochodu a jejich objem se neustále zvětšoval.
Nakonec se všechno zvládlo. Dá se bez nadsázky říct, že ve starém kabátě máme úplně novou školu. Teď už zbývá jen pořídit naší škole nový kabát a dokončit zahájenou přístavbu, k čemuž dojde v roce 2019, a přát si, aby nám a zejména našim dětem sloužila škola po mnoho dalších let.

 
Modernizace a rozšíření MŠ v Čechách pod Kosířem

- rozšíření o třídu pro 20 dětí

Identifikační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/016_041/0008385

Obsahem projektu je vytvoření přístavby mateřské školy na adrese Podlesí 309, kde bude vytvořena nová samostatná kmenová učebna včetně potřebného zázemí (umývárna, WC a šatna), a rozšíření výukové kapacity pro předškolní vzdělávání. Vytvořená učebna bude opatřena vybavení. Budou provedeny úpravy venkovního prostranství.

Primárním cílem projektu je vytvoření odpovídající infrastruktury pro předškolní vzdělávání v obci Čechy pod Kosířem, rozšíření výukových kapacit mateřské školy a usměrnění realizace předškolního vzdělávání zejména do jednoho objektu, a přispět tak ke zvýšení efektivnosti a flexibility výuky.

Sekundárním cílem projektu je podpořit uplatnitelnost rodičů dětí navštěvujících předškolní vzdělávání na trhu práce a podpořit soulad mezi pracovním a osobním životem.

Projekt je Modernizace a rozšíření MŠ v Čechách pod Kosířem – rozšíření o třídu pro 20 dětí je spolufinancován Evropskou Unií.

IROP CZ RO B C RGB

 

 
Záchytné parkoviště

První písemná zmínka o obci Čechy pod Kosířem pochází z roku 1131. V současné době má obec 1071 občanů, kompletně vybudované inženýrské sítě, základní školu, mateřskou školu, zdravotní středisko. V obci jsou restaurační a ubytovací zařízení. Jedná se o téměř kompletně a komplexně vybavenou obec.

V posledních několika letech se naše obec stává kulturním a společenským centrem celého regionu. Některé aktivity s určitostí přesahují hranice tohoto regionu a hranice Olomouckého kraje.

V roce 2000 bylo v obci otevřeno obecní hasičské muzeum, které je umístěno v bývalé továrně na výrobu hasební techniky firmy R. A. Smekal. Během uplynulých let bylo muzeum, rozšiřováno a modernizováno. K dnešnímu dni jsou exponáty vystaveny na ploše více jak 600 m2. V roce 2008 byl zámek v Čechách pod Kosířem s přilehlým 20 hektarovým parkem převeden ze státu do majetku Olomouckého kraje. Téměř okamžitě byla zahájena obnova celého areálu. Podařilo se zrekonstruovat objekt oranžerie a v roce 2016 bude v rozšířené podobě obnovena expozice věnovaná rodu Silva Tarouca a významnému českému malíři Josefu Mánesovi. V roce 2010 bylo v těsné blízkosti hasičského muzea otevřeno Muzeum historických kočárů, v němž je umístěno více jak 50 zrekonstruovaných exponátů včetně největšího pohřebního kočáru na světě. Následně pak bylo muzeum rozšířeno o Depozitář muzea, který se stal místem pořádání celé řady kulturních a společenských akcí. V roce 2013 byla na vrcholu Velkého Kosíře otevřena rozhledna.

Všechny tyto aktivity mají za následek, že naši obec navštíví ročně desetitisíce turistů. Přidáme-li k tomu jednorázové akce pořádané nejrůznějšími spolky, organizacemi a v neposlední řadě samotným Olomouckým krajem, byl problém na světě. V obci vznikala prakticky denně celá řada složitých situací, zejména z hlediska bezpečnosti silniční dopravy. Dalším důsledkem zvýšeného zájmu o naši obec bylo, že se z Čech pod Kosířem začal vytrácet klid a pokoj, pro který si celá řada rodin zvolila naši obec jako místo pro spokojený život.

Obec se již několik let snažila tuto situaci řešit. Jako jediným možným řešením je nepustit dopravní prostředky do centra obce, to znamená vybudovat záchytné parkoviště. V pondělí 14.9.2015 byla konečně jeho výstavba zahájena. Realizací této stavby dojde k odlehčení centra obce od osobních aut a autobusů, kterými se do našeho regionu dopravují poznání chtiví turisté. Pokud nám bude přát počasí a nenastanou nepředvídatelné komplikace, mělo by být hotovo do konce letošního roku. Parkoviště bude mít kapacitu 96 míst na vydlážděné ploše a dalších cca 50 míst na štěrkové ploše. Celkové náklady na výstavbu parkoviště jsou 8 494 582,- Kč. Obec uvolní z vlastního rozpočtu částku 2 294 582,- Kč.

 

Fotografie z realizace
20151008 121012a 20150916 113615a 20150921 133526a
20150930 135257a 20150930 135307a 20150930 135609a
20150930 140012a 20151009 105447a 20151009 105735a
 
Komplexní revitalizace centra obce

Jednou z nejdůležitějších a nejrozsáhlejsích akcí roku 2014 byla komplexní revitalizace centra obce Čechy pod Kosířem. Tato akce se v podstatě dotkla všech občanů naší vesnice. Zahájena byla v červenci a oficálně ukončena v říjnu 2014. Její realizací se na dlouhou dobu výrazně změnil vzhled náměstí Svobody a prostoru kolem kostela sv. Jana Křtitele. Na tuto akci se obci podařilo zajistit dotaci ve výši 6.229.650,38 Kč, když celkové náklady činily 7.711.916,50 Kč. Současně s revitalizací centra obce rozhodlo zastupitelstvo řešit i otázku vjezdů k jednotlivým domů, které nebyly přemětem dotace. Náklady spojené s vybudováním vjezdů a chodníků činily celkem 1.619.417,- Kč. Na výstavbu vjezdů přispěli i naši občané, někteří z nich nemalou finanční částkou.

ROP
Realizace projektu
20140716 140819 20140716 140829 20140805 142107 20140814 164555
20140924 171721 20140905 122031 20140905 122139
Centrum obce po ukončení projektu
20140815 080201 20141029 135935 20141029 140049
20141204 121743 20141204 121757 20141204 122045

 

 

 
Intenzifikace a rozšíření ČOV

logo SFŽP

Na začátku volebního období 2010 - 2014 se rozhodlo zastupitelstvo obce Čechy pod Kosířem řešit problematiku čistírny odpadních vod. Příprava této akce trvala bezmála tři roky. Výstavba byla zahájena v dubnu 2014 a ukončena 26. listopadu 2014, kdy byla uvedena do zkušebního provozu na období 12 měsíců. Na její realizaci se podařilo získat dotaci, jednak ze Státního fondu životního prostředí ČR, jednak z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje. Celkové náklady spojené s výstavbou a realizací projektu činily k 31.12.2014 16.151.426,46 Kč, z toho dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR činila 11.576.372,- Kč a z prostředků Olomouckého kraje 1.800.000,- Kč.

Publicita1 20150115 095340
Fotografie z realizace    
20140411 105848 20140519 093107 20140604 113433
20140714 081103 20140901 091318 20140922 091412
20141006 091557 20150115 095313 20150115 095633
20150115 095614 20150115 094841 20150115 094856
 
« ZačátekPředchozí12DalšíKonec »

Strana 1 z 2


Čechy pod Kosířem