edpp

200x130

Projekty v naší obci

zateplení mateřské školy

 

rekuperace

 

projekt

11
22
33
 

publicita ZŠ

Již v roce 2015 rozhodlo zastupitelstvo obce provést generální opravu naší základní školy, která byla uvedena do provozu již v roce 1873.
Nejprve bylo třeba zpracovat kompletní projektovou dokumentaci a hned po té mohly být práce zahájeny. O prázdninách 2015 byla provedena generální oprava sociálního zařízení a vybavení. Po dvouleté odmlce, kdy jsme střádali finanční prostředky a zejména odvahu, byly v červnu 2018 zahájeny práce na celkové opravě a úpravě školy. Tak byla postupně opravena střecha, elektroinstalace, topení včetně výměny kotlů, rozvodů vody, odpadů, slaboproudu a nezbytných stavebních úprav. V průběhu prací bylo rozhodnuto provést vyrovnání všech podlah včetně pokládky nové podlahové krytiny. Rovněž byly provedeny nové omítky téměř v celé škole.
Aby se stihlo všechno v požadovaném termínu, bylo nutno práce zahájit již v červnu. Poslední měsíc školního roku tak vyučování probíhalo v prostorách naší multifunkční budovy. Pro pedagogy to byl pravděpodobně nejpernější měsíc z celého školního roku, pro děti dobrodružství a příjemné zpestření.
Za to, že se všechno podařilo zvládnout, patří veliké poděkování všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli. Byli to zejména dobrovolní hasiči, sokolové, pedagogický sbor, zaměstnanci školy, rodiče dětí, zastupitelé a obecní zaměstnanci, kteří pomáhali s vystěhováním a opětovným nastěhováním veškerého vybavení. Největší tíhu a odpovědnost nesla realizační firma Konstrukta stavby s.r.o., která odvedla všechny práce v požadovaném termínu a kvalitě a to i přesto, že rozsah prováděných prací se měnil za pochodu a jejich objem se neustále zvětšoval.
Nakonec se všechno zvládlo. Dá se bez nadsázky říct, že ve starém kabátě máme úplně novou školu. Teď už zbývá jen pořídit naší škole nový kabát a dokončit zahájenou přístavbu, k čemuž dojde v roce 2019, a přát si, aby nám a zejména našim dětem sloužila škola po mnoho dalších let.

 
Modernizace a rozšíření MŠ v Čechách pod Kosířem

- rozšíření o třídu pro 20 dětí

Identifikační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/016_041/0008385

Obsahem projektu je vytvoření přístavby mateřské školy na adrese Podlesí 309, kde bude vytvořena nová samostatná kmenová učebna včetně potřebného zázemí (umývárna, WC a šatna), a rozšíření výukové kapacity pro předškolní vzdělávání. Vytvořená učebna bude opatřena vybavení. Budou provedeny úpravy venkovního prostranství.

Primárním cílem projektu je vytvoření odpovídající infrastruktury pro předškolní vzdělávání v obci Čechy pod Kosířem, rozšíření výukových kapacit mateřské školy a usměrnění realizace předškolního vzdělávání zejména do jednoho objektu, a přispět tak ke zvýšení efektivnosti a flexibility výuky.

Sekundárním cílem projektu je podpořit uplatnitelnost rodičů dětí navštěvujících předškolní vzdělávání na trhu práce a podpořit soulad mezi pracovním a osobním životem.

Projekt je Modernizace a rozšíření MŠ v Čechách pod Kosířem – rozšíření o třídu pro 20 dětí je spolufinancován Evropskou Unií.

IROP CZ RO B C RGB

 

 
« ZačátekPředchozí123DalšíKonec »

Strana 1 z 3


Čechy pod Kosířem